לטופס המקוון להגשת בקשה לרשות השירות האזרחי-לאומי לאישור גוף מפעיל:

גופים שאינם רשויות ציבוריות

גופים ציבוריים