נהלי הפעלה

דגשים והבהרות למפעיל

טופס פרטי מקום שירות

בקשה להיות מקום שירות

“מפעיל" = רשות ציבורית כהגדרתה בסעיף 2 לחוק חופש המידע התשנ"ח 1998=מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, חברה לתועלת הציבור או אגודה שיתופית בתחום ההתיישבות, המקבל למטרת שירות לאומי שלא למטרת רווח מתנדבת שהפנה אליו גוף מוכר בהתאם להסכם בינו ובין הגוף המוכר.

אם ברצונך להיות מפעיל יש לפנות לפיני 050-8884488